Adressering

Nye adresseparsellar

Jf. matrikkellova § 21 skal kommunen fastsetje offisiell adresse. Før kommunen kan tildele nye vegadresser må kvar nye adresseparsell får adressenamn. I 2018 skal kommunen handsame tildeling av namn f...
Hegglandshusa

Tilskot til verna kulturminne i Hordaland 2019

Hordaland fylkeskommune gjev stønad til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.  Eig du eit verneverdig bygg eller anlegg og har planar om å ta vare på dette kan du søkje om tilskot.
Galanten

Kunngjering av godkjend plan - endring av reguleringsplan Galanten

Tysnes kommune Kommunestyret vedtok 25.09.2018 Endring av reguleringsplan – Galanten gnr. 106 bnr. 7 m. fl. Reguleringsendringa opnar for utvida plangrense i sjø og utvida næringsareal.
Paragraf

Kunngjering av endring av reguleringsplan for Nedre Gjelland

Endringane er vurdert å vera av bagatellmessig art og ikkje utløysa krav om offentleg høyring.
Ridetur

Spelemidlar og leiaropplæringsmildar

Søknadsfristen i Tysnes kommune er 1.11.2018
Sjå alle nyhende ››